MENÚ

CONCEPCIÓ DE LA SEXUALITAT

Col·lectiu Baubo

(Rosa Sanchis i Enric Senabre)

Introducció | Tasca | Procés | Recurssos | Avaluació | Conclusió |

 

Introducció

L'activitat consisteix en obtenir una visió de la sexualitat rica i complexa a partir de les pàgines d'educació sexual que existeixen a la xarxa, tot utilitzant els recursos enriquidors que en aquest sentit ens proporciona el medi internet.

Es tracta d'elaborar una visió rica i complexa dels diversos aspectes que té la sexualitat, tot superant les concepcions retallades, els prejudicis heretats i els estereotips limitadors amb que normalment arriba el nostre alumnat.

 

Tasca

La tasca a desenvolupar en aquesta webquest consiteix en rastrejar webs educatives extraent d'elles la informació i la concepció de la sexualitat integral que volem defensar.

Pensem que, front la majoria de les webs de temàtica sexual que s'acosten més a la pornografia, és interessant conèixer l'existència d'aquestes webs educatives que aporten una visió integral, positiva i enriquidora del fenòmen de la sexualitat i que poden servir d'una bona base de treball a l'aula i a la xarxa.

Plantegem fer activitats del següent tipus:

- Buscar informació i continguts enriquidors

- Extraure les idees més interessants

- Resumir continguts complexos per posar-los a l'abast de tothom

- Composar un discurs coherent i ric sobre la sexualitat

- Desfer preconceptes erronis sobre la sexualitat

Tota aquesta tasca es realitzarà seguint el següent procés i activitats.

 

Procés

Activitat 1:

Elaborar un quadre de les diferents webs consultades en el que figuren els següents aspectes de la visió de la sexualitat que aporten (L'activitat es pot fer en grup, repartint les diferents webs i posant en comú els resultats posteriorment):

                - Àmbits que abarca (temes, aspectes que tracta, problemes que aborda...)

                - Pràctiques que implica (tipus de relacions sexuals que descriu, activitas que tracta, pràctiques que comenta)

                - Aspectes del creixement que implica (Evolució del cos, fisiologia, sistemes implicats)

                - Aspectes que no implica la sexualitat (Allò que no és o no es vol que siga)

                - Principals temes relacionats (Altres temes relacionats amb la sexualitat)

               - Imatges que utilitza (tipus, aspecte, interés educatiu)

El quadre podria ser com aquest, i es podria fer en format word :

Web

Ambits

pràctiques

Aspectes

Temes

Aspectes no implicats

Altres

Activitat 2:

Amb tota aquesta informació s'ha d'elaborar, preferentment en suport informàtic, una definició que abarque tots els aspectes abans esmentats, que explique la concepció que s'ha exposat, que introduisca els temes d'interés i que inserte una imatge interessant sobre el tema. (Si el treball s'ha fet en grup cal posar en comú els resultats abans de passar a la següent activitat)

Activitat 3:

S'ha de redactar un raonament coherent i argumentat sobre la importància per la vida personal de cada ú de nosaltres d'introduïr aquesta visió de la sexualitat en les nostres vides. S'han d'aportar exemples i arguments amb una implicació personal.

 

Recursos

Visitar les pàgines que a continuació s'especifiquen i acudir als apartats en que s'explica la visió de la sexualitat:

Centre Jove d'anticoncepció i sexualitat http://www.centrejove.org/home.htm  

Dep. de Sanitat i Seguretat social de la Generalitat: http://www.gencat.net/sanitat/portal/cat/cssexua.htm#marca1 

No et lies: http://www.joves.net/sexe/2.asp

Centre de Salut Jove: http://es.geocities.com/pediaseu2000/sexe.htm

Sexualitat per a joves: http://mural.uv.es/sanvimi/Web/index.htm

 

 

Avaluació

L'avaluació d'aquesta activitat es realitzarà en funció de dos factors:

Actitud de treball efectiu a l'aula

Activitats valorades:

Valoració (Fins a 3 punts)

Mantenir una actitud de treball correcta i tenir cura del material

1

Navegar només per les pàgines indicades a l'activitat

1

Ajudar als companys de manera correcta

1

Resultats escrits de les questions plantejades

Aspectes avaluables:

Valoració (Fins a 6 punts)

Redacció correcta, ortogràficament i sintàctica de les activitats proposades

1

Respostes completes, exhaustives i ben explicades, amb utilització correcta dels mitjans informàtics.

1

Manejar informació complexa i rica (utilitzar la informació de recerca proporcionada a l'activitat)

2

Demostrar un nivell de reflexió crítica i personal adequat al nivell de treball

2

 

 

Conclusió

Amb aquesta acivitat pensem haver enriquit la concepció de la sexualitat de l'alumnat, a més d'haver-li posat a l'abast tota una font d'informació que pot fer servir en altres circumstàncies més compromeses personalment o guiats per una motivació personal més clara i decidida.

A més a més hem treballat procediments bàsics de treball com la lectura comprensiva, el resum de continguts o l'exposició de conceptes i idees personals, tots ells habilitats fonamentals en la formació de l'alumnat

Col·lectiu Baubo. Rosa Sanchis i Enric Senabre. València 2004

Tornar inici                                                                                                                                                                               Tornar menú general