LLUITA CONTRA EL RACISME

 

AVALUACIÓ

L'avaluació d'aquesta activitat es realitzarà en funció de dos factors:

Actitud de treball efectiu a l'aula

Activitats valorades:

Valoració (Fins a 3 punts)
Mantenir una actitud de treball correcta i tenir cura del material 1
Navegar només per les pàgines indicades a l'activitat 1
Ajudar als companys de manera correcta 1
Resultats escrits de les questions plantejades

Aspectes avaluables:

Valoració (Fins a 6 punts)
Redacció correcta, ortogràficament i sintàctica de les activitats proposades 1
Respostes completes, exhaustives i ben explicades, amb utilització correcta dels mitjans informàtics. 1
Manejar informació complexa i rica (utilitzar la informació de recerca proporcionada a l'activitat) 2
Demostrar un nivell de reflexió crítica i personal adequat al nivell de treball 2