QUÈ ÉS LA TRANSVERSALITAT?

EDUCACIÓ

 

 

QUÈ ÉS LA TRANSVERSALITAT?

QUIN LLOC OCUPA A L'EDUCACIÓ ACTUAL?

L'objectiu prioritari de l'educació és "el ple desenvolupament de la personalitat" tal i com recull la LOGSE al seu article 1, entesa en tots els aspectes intel.lectual, corporal, afectiu, social i ètic-moral. Tant és així que l'article 2 assenyala l'educació com una formació personalitzada i integral en coneixements, habilitats i valors en tots els àmbits esmentats. 


Aquest punt de mira, tot i ser acceptat des de fa temps, no ha estat contemplat en els objectius generals i particulars de l'ensenyament fins ara, que es centrava bàsicament en continguts i coneixements, i primava així una concepció androcèntrica de l'educació i la personalitat centrada en el factor intel.lectual i cognitiu. 


Un dels aspectes més revolucionaris d'aquesta reforma educativa és intentar integrar tots els aspectes de la personalitat i ampliar l'activitat educativa a procediments i actituds. En aquest context l'ensenyament en valors ocupa un lloc prioritari, central, doncs són la guia i orientació de tota l'activitat educativa.

"No es sostenible una división o una separación entre el aprendizaje o saber científico o técnico y aprendizaje o saber ético, en el desarrollo básico e integral de la personalidad de los alumnos y de las alumnas, ambos aprendizajes y ambos saberes forman un todo radicalmente inseparable. Estamos hablando de una visión integradora de los aprendizajes escolares". (pag. 6)

"Es el espíritu, el clima, el dinamismo humanizador que ha de caracterizar a la acción educativa escolar." No podem oblidar que "lo esencial es la formación, en los alumnos y en las alumnas, de una personalidad profundamente humana." 

Fernando G. Lucini. Temas transversales y àreas curriculares. Anaya, 1994 (pag.7)


L'ensenyament en valors, doncs, mereix més atenció. Per fer açò cal una proposta "oberta i flexible" de valors bàsics, que estiga consensuada en la comunitat educativa i que s'expresse en el Projecte Educatiu de Centre, i en els Dissenys Curriculars. 

Els valors bàsics són aquells que fonamenten la convivència en una societat democràtica: la tolerància, el respecte, la llibertat, la pau, la cooperació, la llibertat i la igualtat.
Realment, és demanar molt, és una proposta ètica molt exigent, però no hi podem renunciar, encara que tan sols siga com a referent, com a ideal al qual apropar-se, al qual aspirar.

 Aquesta proposta ètica es concreta, en el cas de l'educació, en els Temes Transversals. Aquests són els que han de vehicular els valors de què hem parlat anteriorment. 

El abordaje interdisciplinar o multidisciplinar ha de conjugarse con el tratamiento matizado de los diferentes ejes, puesto que cada uno de ellos aporta en principio un mapa conceptual distinto y da relevancia a diferentes contenidos, lo que permite el análisis plural de un problema concreta. Además, en cada contexto escolar y social, las situaciones problemáticas y la sensibilidad colectiva se dirigirán más directamente a unas cuestiones que a otras, lo cual ha de reflejarse necesariamente en las actuaciones de la comunidad escolar y en el contenido de los proyectos educativo y curricular. Así, el punto de partida y los procesos didácticos, normalmente, se referirán a ejes específicos, sin que ello haga olvidar que tal tratamiento se integre en un conjunto más completo, que ponga de manifiesto las conexiones e interdependencias entre los distintos ejes transversales.

Reyzábal y Sanz. Los ejes transversales aprendizajes para la vida.Ed. Escuela Española, 1995. (p.19)

 

Passem a caracteritzar els temes transversals:

 

a) Formen part de currícul.
b) Constitueixen eixos de valors i de continguts actitudinals que proporcionen objectius i principis que aporten coherència al currícul.
c) Impregnen el currícul totalment, totes les Àrees, i per tant, s'integren en elles i no s'hi afegeixen com una àrea més.
d) Són responsabilitat de tota la Comunitat Educativa i s'han d'integrar en el PEC, DCB, PAT i programacions, de cicle, etapa i àrea.
e) Tenen un caràcter obert i flexible, són consensuats, triats i concretats per la comunitat educativa.

En concret la proposta del MEC quant a temes transversals és la següent:

a) Educació ambiental.
b) Educació per a la pau i la solidaritat.
c) Educació del consumidor.
d) Educació vial.
e) Educació per la igualtat.
f) Educacio per la salut.
g) Educació afectivo-sexual.


Per dissenyar als Centres Educatius  els temes transversals que volem introduïr, segons Fernando Lucini, hem de seguir un procés que podríem sintetitzar així:

Tres passes haurien d'observar-se:

1. Definició i clarificació del Tema transversal escollit i l'anàlisi dels seus continguts i implicacions pedagògiques. Formular els objectius de caràcter general que s'han d'expressar en el PEC.
2. Determinació de la relació dinàmica entre Tema Transversal i objectius de les àrees curriculars. Concretar els objectius per Etapa i Àrea en el DCB.
3. Concreció de les pautes d'actuació docent i estratègies didàctiques a seguir.

 Que s'han de concretar en tres nivells:
a) L'elecció del Tema Transversal i els Valors que implica han d'afectar l'organització de la vida escolar del centre, les normes i relacions i les interaccions personals.
b) Implica també les actituds personals i professionals del professor, que han de transmetre, en la pràctica, els valors que pretenem ensenyar.
c) La metodologia didàctica concreta s'ha de veure afectada per l'enfocament transversal triat, tant en la programació de totes les àrees com en l'organització d'esdeveniments culturals o dates interessants

I és que l'actitud del professor és important, moltes vegades és inconscient però no per això és menys efectiva. Per tant millor que fem conscients una sèrie de valors educatius i morals, i ens compromentem activament en la seua difusió, doncs en cas contrari ens pot passar com al professor de la vinyeta de Quino, que d'inconscient té ben poc, tot s'ha de dir:

 

És la idea del text següent:

«Por muchos, importantes e imprescindibles que sean los conocimientos y preparación científico-técnica que posea el tutor, su actuación puede ser poco eficaz si, a la vez, no son acompañados estos saberes por unas actitudes personales que favorezcan su importante quehacer. Los conocimientos son necesarios, pero no son suficientes. Las actitudes personales pueden ser el medio más recomendable para conseguir una tarea tutorial eficaz. Como actitudes personales más recomendables cabría señalar: Actitud positiva ante la vida, es decir, ver el lado bueno de las cosas; talante dinámico, juvenil e inquieto; talante participativo y dialogante; act

rales acertados». 

García Nieto, Narciso. "Perfil profesional y humano del profesor tutor", en V.V.A.A., Formación de Profesores de Educación Secundaria. ICE de la Universidad Complutense. Madri

itudes de apertura, comprensión y escucha; una actitud de compromiso con los problemas sociales propios del momento, así como unas convicciones o principios éticos o mod, 1997. Págs. 420 y 421

 

INICI                                     MENU