DE LA TV A LA FILOSOFIA

Un projecte per incorporar la tv a l'ensenyament de la filosofia

PROJECTE D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 2005/06

TEMA

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

METODOLOGIA

ACTIVITATS

 

  TEMA

Integrar els mitjans audiovisuals d’informació i comunicació en general, i la televisió en particular, amb l’educació, i concretament amb l’ensenyament de la filosofia.

 Aconseguir una anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i informació partint de la reflexió filosòfica com activitat de pensament i reflexió creativa i personal.

 Es tracta d’educar amb la imatge, és a dir, utilitzant la imatge com a recurs educatiu, però al mateix temps, reflexionar sobre ella i aconseguir també una educació audiovisual.

 

OBJECTIUS

 

a)     Incorporar l’anàlisi crítica i lectura comprensiva de textos audiovisuals a l’ensenyament de la filosofia

b)     Elaborar una sèrie d’activitats pràctiques que permeten el treball filosòfic des de l’anàlisi de textos audiovisuals

c)      Fomentar la lectura crítica dels mitjans audiovisuals des de les habilitats filosòfiques tradicionals

d)     Aprendre a filosofar des de l’anàlisi televisiu i fer filosofia de la televisió

e)     Analitzar la televisió, el seu funcionament, interessos i funció social

f)        Incorporar la relació d’idees i el pensament creatiu a la classe de filosofia

g)     Ensinistrar en les habilitats bàsiques de comprensió i expressió oral, escrita i audiovisual

h)      Fomentar el pensament crític i personal de l’alumnat des d’un anàlisi de la realitat social circumdant i dels mitjans de comunicació social

i)        Formar ciutadans crítics i responsables capaços de llegir i interpretar creativament els missatges

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

 

Aquest projecte pretén introduir la lectura i anàlisi crítica de textos audiovisuals en

l’ensenyament de la filosofia. Es tracta de fer un ús didàctic de les Tecnologies de la informació i la comunicació, tot fomentant la lectura crítica dels mitjans audiovisuals d’informació i comunicació de masses.

 El caràcter innovador del projecte ve donat per la seua aplicació a una disciplina tradicionalment poc habituada a introduir textos audiovisuals per al seu treball didàctic, com és la filosofia. Malgrat això és justament la filosofia la que pot oferir un punt de mira crític per a interpretar la multiplicitat de missatges que l’alumnat rep en un format audiovisual.

Posar la filosofia al servei de la formació del pensament crític del nostre alumnat, i utilitzar els mitjans audiovisuals per ensenyar filosofia són els dos objectius innovadors que plantegem en aquest treball.

Convertir la classe de filosofia en una activitat filosòfica d’anàlisi del context social des del mirall (deformat) que representa la televisió. Es tracta d’innovar la classe de filosofia convertint-la en un laboratori de pensament que es troba en aplicació i canvi permanent.

METODOLOGIA

Com ja hem dit a l’apartat d’ús didàctic dels mitjans audiovisuals, nosaltres volem educar amb els mitjans, volem utilitzar-los com a recurs didàctic per ensenyar i fer filosofia, i per tant no volem fer una educació dels mitjans audiovisuals. Aquest punt de partida determina tota la metodologia que emprarem en aquest treball, perquè deixarem de banda una anàlisi tecnològica i descriptiva dels mitjans audiovisuals, per endinsar-nos en una anàlisi crítica i interpretativa dels mateixos.

 

De totes maneres un estudi mínim dels recursos expressius de la imatge serà necessari per poder desenvolupar una crítica raonada de les mateixes, i per tant en l’aplicació pràctica d’aquest projecte diferenciarem dos tipus d’anàlisi: L’anàlisi denotatiu i el connotatiu, seguint en aquest sentit dos de les principals propostes sobre educació audiovisual.  

 L’anàlisi denotatiu es centrarà en els principals elements de la imatge fixa i en moviment:

 -         De la realitat a la imatge: Els sentits, la percepció i la comunicació.

-         Elements de la imatge: Els signes bàsics: El punt, la línia i la forma. La llum. El color. l'Enquadre: Tamany, format, plànols, punt de mira, òptica, moviments, continuïtat. Temps, so, text.

-         Lectura de la imatge. Característiques, lectura i manipulació.

o       Iconicitat-abstracció. Grau de fidelitat a l’original.

o       Simplicitat- complexitat. Ve donat per la necessitat menys o més gran d'interpretació i descodificació

o       Monosemia-polisemia. Les imatges que tenen un significat únic i obvi front a les que poden tenir diferents significats

o       Originalitat-redundància. Si està formada per elements nous o repetits. És original quan escapa a tòpics i clixés

o       Denotació-connotació. Allò que ens mostra la imatge, que percibim immediatament. Front la subjectivitat d'una lectura interpretativa. Per a crear connotacions es poden utilitzar diferents procediments: el trucatge, la pose del personatge, els objectes que apareixen, la il·luminació, la impressió i el revelat.

 I pel que fa a al televisió analitzarem els següents elements:

 -         El context comercial o públic del programa.

-         El gènere del programa

-         Destinataris. Audiència.

-         Estructura

-         Codi icònic i lingüístic

-         Personatges. Sexe, edat, ocupació, aspecte, funció en el context del programa.

-         Muntatge  

 L’anàlisi connotatiu es centrarà en l’anàlisi crítica dels programes, i serà l’activitat pròpiament filosòfica 

que ens plantegem. 

Les activitats consistiran en esbrinar:

 -         Explicació de supostos i creences en que es basen els programes analitzats i la televisió en general.

-         Rerafons ideològic que li dona sentit. Relacions de poder. Situació social.

-         Estereotips dominants que perpetua. Sexistes, racistes o discriminatoris en general.

-         Contextualització històrica i política

-         Introducció de visions i representacions alternatives

-         Ampliació de sentit amb activitats filosòfiques i de reflexió.

 Pel que fa a l’actitud del professorat a l’hora de la tria i de la dinàmica a l’aula s’han de tenir en compte els següents criteris:

 -         S’han d’evitar les postures prepotents o de superioritat front determinats programes o gustos de l’alumnat. No es tracta d’imposar uns determinats cànons estètics ni de prejutjar les preferències de l’alumnat, sinó d’establir una relació de retroalimentació que ens enriquixca a tots.

-         S’ha de tenir vertadera curiositat per conèixer la televisió.

-         S’han de triar els programes amb un criteri ample, que alterne les preferències de l’alumnat amb el que nosaltres considerem important.

-         S’ha de planificar la intervenció de manera coherent amb els objectius que perseguim.

-         S’ha d’evitar la passivitat front la televisió. El zapping, les activitats, els debats han de ser complement necessari de la visió dels programes.

 

Amb aquests criteris, les activitats que desenvoluparem a l’aula sobre la base dels programes televisius, seran:

 -         Anàlisi d’elements de la imatge i recursos expressius. Contextualització i sentit.

-         Anàlisi de gèneres televisius. Rerafons comercial o públic. Interessos de les cadenes.

-         Comentari crític a classe basant-se en personatges, decorats, muntatge, text.

-         Treball d’investigació personal de l’alumnat d’acord amb els elements anteriors.

-         Visita a uns estudis de televisió i anàlisi posterior.

-         Relació amb teories filosòfiques que expliquen alguns dels supostos que donen per descomptat o problemes que plantegen.

Treball filosòfic amb textos escrits, conceptes, arguments i redaccions.

ACTIVITATS

1. La programació de les cadenes o els interesos inconfessables

2. La publicitat o com aclarir-s'hi entre tanta vegetació conceptual

3. L'art de la sofistica: El Buenafuente

4. El diàleg socràtic: Sardà i la mesa de debat

5. Els programes concurs culturals o la visió espontània del saber

6. Els programes concurs i la irracionalitat del coneixement

7. Els informatius i els jocs de llenguatge

8. "La hora de la verdad" o com prostituir la ciència i la veritat

 

Inici|Ètica (valencià)|Ética (castellano)|1r Batxillerat|2n Batxillerat|

Educació sexual|Webquest|Foros|Blog